Recursos

Universitats i Centres de Formació

Associacions del sector tèxtil a l'estat espanyol

Altres associacions generals amb informació del sector tèxtil

Altres associacions d'àmbit territorial o sectorial

Publicacions especialitzades

Associacions del sector tèxtil europeu

Associacions del sector tèxtil internacional

Altres recursos