INTEXTER

L’Institut d’Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) és una unitat bàsica de la Universitat Politècnica de Catalunya, dotat d’estructura funcional i administrativa pròpia i que adreça les seves activitats a fomentar la investigació i la cooperació industrial en tots aquells aspectes relacionats amb el sector tèxtil i afins.