Innovació i tecnologies

Textrònica

Integrar sensors i microxips en el tèxtil és la base de la textrònica, una tecnologia que avança en els tèxtils intel·ligents: la detecció i l’anàlisi de dades permet múltiples aplicacions.
Què és?
La textrònica és la ciència que integra l’electrònica en miniatura dins el substrat tèxtil -sensors i microxips-. Constitueix un fonament dels teixits més intel·ligents, doncs fa que els tèxtils registrin, analitzin i emmagatzemin dades. En els últims 10 anys s’han intensificat les investigacions en aquest camp,de tal manera que destaquen aplicacions amb sensors, circuits, xips, actuadors o RFDI sobre la base tèxtil.

Llegir més

Teixits de High Performance

Els teixits d’altes prestacions són teixits d’ús tècnic que obren noves possibilitats a la indústria tèxtil catalana, que pot diversificar i/o reorientar la seva producció i introduir al mercat teixits amb nombroses aplicacions en altres sectors.

Què són?
Els teixits de High Performance o altes prestacions són teixits d’ús tècnic que doten al producte final del que formen part d’unes funcionalitats que responen a exigències de gran nivell.

L’ús de materials com la fibra de carboni, les fibres d’alt rendiment,
resines o la combinació de diverses fibres són algunes de les matèries
amb les que es treballa per a obtenir teixits funcionals d’alt valor
afegit.

Llegir més

Teixits 3D

La versatilitat de l’estructura dels teixits 3D facilita la seva adequació a múltiples aplicacions, assegurant en tot cas el confort, la transpiració i la resiliència.

Què és? 
L’estructura dels teixits 3D és una estructura de sandwich, disposada en tres capes: dues exteriors i una estructura a l’interior que li dóna l’aspecte embuatat i les propietats definides anteriorment.

El confort i la facilitat de transpiració són qualitats destacades dels teixits 3D, per la qual cosa són especialment atractius per a certes aplicacions mèdiques.

Llegir més

Tecnologia conductora

Desenvolupar teixits intel·ligents requereix de la conductivitat. Les aplicacions d’aquesta tecnologia són múltiples, donada la versatilitat que aporta a la roba.

Què és?
La propietat de conduir el corrent elèctric defineix aquests teixits. Segons el grau de conductivitat es poden classificar en aïllants, antiestàtics, semiconductors, electrotèrmics,etc.

Diferents tècniques o tecnologies fan que un teixit sigui conductor: teixidura de fils metàl·lics amb diferents metalls i diàmetres, banys metàl·lics, recobriments per plasma, serigrafia, impressió tintes, brodat tècnic, laminació, etc.

Llegir més

Plasma

El tractament de teixits amb plasma fred reporta propietats específiques que confereixen noves funcionalitats tèxtils. La millora de l’adhesió, la coloració i la hidrofília són algunes de les seves virtuts.

Què és?
El plasma és un gas parcialment ionitzat compost d’electrons, ions, fotons, àtoms i molècules de gas en qualsevol estat d’excitació. L’estat de plasma presenta una càrrega elèctrica neta nul•la.

N’hi ha de diferents tipus. El tractament de superfícies tèxtils es fa emprant plasma fred. Segons la pressió a la zona on es genera, pot ser plasma de baixa pressió (o de buit) o plasma atmosfèric.

Qui està treballant en aquesta tecnologia?
LEITAT

Com actua?
Els processos de grafting i de polimerització per plasma confereixen noves funcionalitats als tèxtils mitjançant la incorporació de compostos amb propietats específiques. Els efectes de sputtering i de etching intervenen en processos de neteja superficial de les fibres tèxtils.

Els efectes de modificació superficial tenen lloc al reaccionar químicament els components més reactius dels gasos generats en el plasma (principalment els radicals lliures) amb les molècules presents en les capes més superficials dels substrats tèxtils.

Per a què serveix?
Els tractaments amb plasma de buit amb gasos no polimeritzables han millorat propietats com la hidrofília, el laminat, la coloració, l’adhesió i els recobriments.

Quins avantatges suposa?
Pot substituir gran part dels tractaments químics en humit convencionals.

Nanotecnologia

Manipular partícules a nivell nanotecnològic és una activitat en auge que proveeix els materials de noves prestacions en termes ecològics, de resistència i de conductivitat elèctrica.

Què és?
La nanotecnologia és un camp de les ciències aplicades dedicat a l’estudi, desenvolupament, control i manipulació de materials a una escala menor que un micrómetre. Es tracta d’un camp essencialment multidisciplinari i cohesionat només per l’escala de la matèria amb què treballa.

La creació de nous materials ha impulsat el seu creixement i ara és una de les disciplines científiques en auge. Les nanotecnologies tèxtils són de recent aparició (2001) i algunes d’elles estan en fase de comercialització i d’aplicació industrial, en el subsector de l’acabat tèxtil.

Qui està treballant en aquesta tecnologia?
LEITAT

Com actua?
La manipulació de materials a nivell nanomètric permet treballar amb partícules que adquireixen noves propietats que es poden transferir als materials.

Per a què serveix?
És part del dia a dia. Ens permet millorar la nostra qualitat de vida i té un gran potencial industrial per al desenvolupament de nous productes més ecològics: generació d’energia neta, descontaminació per nano-filtració, etc.

Quins avantatges suposa?
Les seves excel·lents prestacions de conductivitat elèctrica i la seva gran resistència fan possible la seva incorporació en diferents productes de diferents sectors. Les nanoargiles, en concret, assoleixen resistències al trencament elevades i propietats ignífugues.

Microencapsulació

Un principi actiu encapsulat es alliberat i proveeix d’un determinat efecte al teixit. La microencapsulació destaca per la seva eficàcia i durabilitat perllongades, i per l’estalvi que suposa tant per la inversió en el seu emprament com en l’ús de les dosis.

Què és?
Les microcàpsules són partícules de mesura micromètrica formades per una carcassa polimèrica molt prima (shell) de forma esfèrica que recobreix un principi actiu (core) que es troba en el seu interior. Aquest principi actiu ( líquid, sòlid o gasós), és el responsable de l’efecte que es vol aconseguir.

Qui està treballant en aquesta tecnologia?
LEITAT

Com actua?
Les microcápsules s’apliquen als teixits quedant unides mitjançant enllaços químics febles. Normalment, el trencament de la carcassa de grossor inferior a un micró allibera el contingut.

L’alliberament del principi actiu es pot iniciar per esforços de cisalla sobre la càpsula, per humitat, per pH, per dissolució en aigua, per temperatura, per reaccions químiques o enzimàtiques o per canvis de pressió osmòtica. La dissolució de la càpsula pels mètodes citats depèn del gruix, del diàmetre o del material d’encapsulació. Les cobertures que encapsulen poden ser gomes (goma aràbiga), carbohidrats (midó), cel·luloses, lípids (ceres, olis, grasses, parafines), proteïnes (gluten) o materials inorgànics.

Per a què serveix? 
Les microcàpsules arriben a resistir entre 10 i 30 cicles de rentat, en funció del material que cobreix la microcàpsula, el mètode d’aplicació i un tipus més o menys agressiu de rentat.

Quins avantatges suposa?
Aquesta tecnologia perllonga la seva eficàcia, redueix les males olors, no suposa una gran despesa, incrementa la durabilitat, assoleix els resultats utilitzant dosis menors i les dosis es poden controlar per temperatura, frec, etc.

La durabilitat dels seus efectes s’incrementa amb l’addició de lligants (melanina, poliuretans) o suavitzants. La tecnologia de plasma incrementa l’adhesió de les micropartícules.

Materials luminescents

La fabricació de tèxtils luminescents constitueix un línia de desenvolupament de productes. Diverses solucions tècniques aconsegueixen l’emissió de llum, fonamental per senyalitzar i protegir.

Què és?
En funció del tipus de producte existeixen diverses solucions en tèxtils emissors de llum. El ventall de prototips és el resultat de conjuntar teixits de fibres òptiques luminescents amb teixits tradicionals, d’integrar leds amb fils conductors i d’adherir materials electroluminescents al teixit.

Qui està treballant en aquesta tecnologia?
CETEMMSA
, LEITAT, FITEX

Com actua?
Emet llum gràcies a un estímul exterior, com la llum, l’electricitat i els fils conductors.

Per a què serveix?
Els sectors tèxtil, de la llar, de l’oci, la moda, la publicitat i la decoració fan servir aquests materials.

Quins avantatges suposa?
Aportar visibilitat a tercers és el gran valor d’aquesta tecnologia i un factor fonamental de protecció en carretera.

Materials cròmics

Són aquells que davant un estímul extern irradien color, apaguen el color o el canvien de manera reversible. Es classifiquen en diversos tipus segons el tipus d’estímul que aconsegueix el canvi de color.

Què és?
Són teixits que canvien de color per l’acció de la llum (fotocromàtics), de la calor (termocròmatics), del corrent elèctric (electrocròmics), de la pressió (piezocròmics) i dels líquids.

Qui està treballant en aquesta tecnologia?
CETEMMSA, LEITAT

Com actua?
L’aplicació de l’estímul dóna lloc al canvi de color: llum, calor, electricitat, pressió i determinats líquids. L’efecte Joule opera en el cas dels materials electrocròmics, mentre que en el cas dels termocromàtics trobem dos sistemes d’èxit: el cristall líquid i el canvi molecular.

Per a què serveix?
Tenen múltiples aplicacions per a la llar, l’oci i indumentàries de tot tipus (militars, per exemple). També són útils en sectors com la salut i l’esport.

Quins avantatges suposa?
Permet realitzar comprovacions i/o senyalitzacions de temperatura de forma visual o proporcionar calor de forma controlada, depenent de la tipologia de material cròmic emprat.

Fotovoltaica

Captar i aprofitar l’energia solar és una solució tèxtil complementària que presenta grans possibilitats relacionades amb els aparells electrònics i per a diversos sectors.

Què és?
Aquesta tecnologia capta l’energia solar que incideix sobre les superfícies tèxtils. La transforma en energia elèctrica que s’emmagatzema en una bateria per a ser emprada per diferents gadgets electrònics.

Qui està treballant en aquesta tecnologia?
CETEMMSA, LEITAT, FITEX

Com actua?
El ventall d’aplicacions és ampli, ja que tot aquell teixit que estigui exposat al sol pot servir per implementar aquesta tecnologia.

Per a què serveix?
Els sectors militar, de les telecomunicacions, de la construcció, de l’esport, de l’oci i del transport es beneficien de la seva aplicació.

Quins avantatges suposa?
Per si sola no realitza cap funció, però pot ser molt útil com complementària a una altra, oferint un sistema de recarrega de bateries portàtil i autònom.